24VDC/120VAC 40 AMP CENTAUR CHARGER 3 BANK

24VDC/120VAC 40 AMP CENTAUR CHARGER 3 BANK

Centaur Charger 24/40/3 Banks

SKU: CCH024040000 Categories: ,

Description

CCH024040000
Centaur Charger 24/40/3 Banks

BATTERY CHARGER
CENTAUR

24 VOLT
40 Amp

 

BATTERY CHARGER
CENTAUR
24 VOLT
40 Amp.